پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

login

بخش تحقيقات چغندر قند

بخش تحقيقات چغندر قند

 - در اجراي قانون‌ تشكيل سازمان تحقيقات‌، آموزش‌ و ترويج‌ كشاورزي‌ مصوب 25/4/1353 بنگاه به مؤسسه‌ تحقيقات‌ اصلاح و تهيه بذر چغندرقند تغيير وضعيت ‌پيدا كرد.

- مطابق‌ مصوبه مجلس‌ شوراي اسلامي و در پي تشكيل‌ شركت‌ بذر( تابع‌ وزارت‌كشاورزي‌ ) در سال‌ 1367 وظيفه تهيه و توزيع بذر تجارتي چغندرقند به عهده شركت‌ مذكور گذاشته شد.

در همان سال‌ اول‌ و بنابر درخواست‌ شركت‌ بذر و با اجازه‌ وزيركشاورزي وقت‌ امور مربوط به‌ تهيه و توزيع‌ بذر چغندر قند به روال سنوات قبل از تصويب مجلس‌ (1367) و تشكيل شركت بذر كماكان در مؤسسه‌ تحقيقات‌ اصلاح و تهيه بذر چغندر قند ادامه پيداكرد.

 

تشكيلات‌ تحقيقاتي‌ :

به موازات‌ پيشرفت‌هاي‌ تكنولوژيكي‌ و بهبود شرايط كاشت‌، داشت‌ و برداشت‌ زمينه‌هاي تحقيقاتي در چغندر قند نيز پيوسته درحال‌ گسترش‌ بوده و درحال حاضر واحدهاي ‌تخصصي در ستاد مؤسسه‌ و ايستگاههاي‌ تابعه در استانهاي‌ چغندرخيز كشور فعاليت‌ مي‌نمايند.

الف‌ - واحدهاي‌ تحقيقاتي‌ ستادي‌

بخش تحقيقات‌ بهنژادي‌ ، بخش تحقيقات‌ بهزراعي‌ ،بخش تحقيقات تكنولوژي چغندرقند ، بخش تحقيقات گياهپزشكي‌ ، بخش تحقيقات بيوتكنولوژي‌ ، بخش خدمات فني و تحقيقاتي‌ ، آزمايشگاه كشت‌ بافت‌ ، آزمايشگاه‌ ماركرهاي مولكولي‌ ، آزمايشگاه تكنولوژي‌ چغندرقند ، آزمايشگاه تغذيه گياهي‌ ، آزمايشگاه‌ سيتولوژي‌ ، آزمايشگاه‌ كنترل و گواهي‌ بذر ، آزمايشگاه‌ فيزيولوژي‌ گياهي ، آزمايشگاه بيماريها و آفات و ايستگاه تحقيقات كشاورزي كمالشهر(كرج)

ب‌ - واحدهاي‌ تحقيقاتي در مراكز استانها

بخش تحقيقات‌ اصلاح و تهيه بذر چغندرقندكرمانشاه‌ ، بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند مغان‌ (پارس‌ آباد) ، ايستگاه تحقيقات‌ كشاورزي‌ آلاروق اردبيل‌ ، بخش تحقيقات‌ اصلاح‌ و تهيه بذر چغندر قند اروميه‌ ، ايستگاه تحقيقات‌ كشاورزي‌ مياندوآب‌ ، بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند فارس‌ (زرقان‌) ، بخش تحقيقات‌اصلاح و تهيه بذرچغندر قند خراسان‌ ، بخش تحقيقات‌ اصلاح وتهيه بذرچغندر قنددزفول‌ (صفي‌ آباد) ، بخش تحقيقات‌ اصلاح و تهيه بذر چغندرقند اصفهان‌ ،  بخش تحقيقات‌ اصلاح و تهيه بذر چغندر قند كرمان‌ ، بخش تحقيقات‌ اصلاح و تهيه‌ بذر چغندرقند همدان‌ ، ايستگاه تحقيقات‌ كشاورزي‌ بروجرد ، ايستگاه تحقيقات كشاورزي قراخيل (قائمشهر) وايستگاه تحقيقات‌ كشاورزي‌ فيروزكوه‌.

 توليد بذر

بررسيهاي‌ ژنتيكي‌ و تحقيقات پايه در نهايت‌ به توليد بذر اليت‌ و تأمين‌ بذر تجارتي ‌مورد نياز كارخانه‌هاي‌ قند كشور منتهي مي‌گردد. به عنوان نمونه حجم‌ فعاليت‌ها در زمينه توليد بذر اليت و بذر تجارتي چغندرقند طي‌ سالهاي‌ 1376 لغايت‌ 1380 عبارتست‌ از:

 

سال

بذر مولتي ژرم

بذر منوژرم

تعداد اليت

مقدار اليت

به تن

مقدار بذرتجارتي          به تن

تعداد اليت

مقدار اليت

به تن

مقداربذرتجارتي

به تن

1376

13 رقم

28

2917

2

50

200 *

1377

13 رقم

30

5964

1

4/2

100 *

1378

12 رقم

22

5170

برنامه ريزي جهت توليد منوژرم هيبريد بر پايه نر عقيم سيتوپلاسمي

1379

12 رقم

15

8719

3

8/0

20

1380

12 رقم

12

7535

4

5/1

50

* در سالهاي 1376 و 1377 منوژرم معمولي توليد شده است .

 

منوژرم هيبريد بر پايه نر عقيم‌سيتوپلاسمي از سال‌ 1379 به‌ مرحله توليد تجارتي‌ رسيده‌ و بين زراعين‌ چغندركار توزيع‌ گرديد. پيش‌بيني‌ مي‌شود در سال‌ 1383 بيش‌ از نيمي‌ از اراضي‌ زير كشت‌ چغندرقند به كشت بذر منوژرم ايراني‌ اختصاص‌ پيدا كند. (مطابق برنامه 90 هزار هكتار). بذر اليت‌ همواره به صورت رايگان و با سوبسيد بين‌ زارعين توليد كننده‌ بذر چغندرقند توزيع ‌مي‌گردد. 

كارخانه‌هاي بوجاري‌

دو كارخانه بوجاري بذر چغندرقند در كشور وجود دارد :

كارخانه بذر مولتي ژرم چغندرقند در اردبيل قرار گرفته و ظرفيت اين كارخانه مقدار 4-5/3 تن در ساعت مي باشد و قادر است كه ساليانه 8 7 هزار تن بذر مولتي ژرم را بوجاري نمايد .

كارخانه بوجاري بذر منوژرم چغندرقند در كمالشهر كرج قرار دارد. ظرفيت اين كارخانه
 5/2-2ساعت بوده و قادر است كه ساليانه بين600
500 هزار يونيت بذر منوژرم را بوجاري نمايد. از ساير خدمات اين كارخانه مي توان به ضد عفوني، رنگ آميزي، پوشش دار كردن بذر و بسته بندي  اشاره نمود. تكنولوژي توليد بذر منوژرم هيبريد كه طي چند سال گذشته آغاز شده رشد چشمگيري داشته بطوري كه از حدود 20000 يونيت در سال 79 1378 به حدود 50000 يونيت در سال 80-1379 افزايش پيدا نموده است. پيش بيني مي شود كه توليد بذر منوژرم هيبريد در سال زراعي 81- 1380 به حدود 120 - 100هزار يونيت برسد.

تحقيقات

باتوجه به‌ شرح وظايف‌ و در پاسخ‌ گوئي‌ به نياز بخش‌ كشاورزي‌ صنعت‌ قند كشور محورهاي اصلي‌ تحقيقات‌ عبارتست‌ از:

انجام تحقيقات علمي‌ در زمينه‌هاي‌ بهنژادي‌، بهزراعي‌، تكنولوژي‌ چغندرقند ، توليد ارقام مختلف‌ بذر چغندرقند مورد نياز و متناسب‌ با شرايط آب‌ و هوائي‌ مناطق‌ مختلف‌كشور با ويژگي كميت و كيفيت مطلوب ومقاوم در برابر بيماريها، متحمل به تنشهاي محيطي، مقاومت به بولت ،  پرداختن به‌ كليه امور مبتلا به بخش‌ كشاورزي‌ صنعت‌ قند و بررسي‌ مشكلات‌ و تنگناها بمنظور يافتن راه حل‌ علمي و منطقي‌، اقدامات‌ نظارتي‌ در امور مربوط به عيارسنجي‌ چغندر قند تحويلي به كارخانه‌هاي قند كشورهمه‌ ساله در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ تحقيقات‌ چغندرقند طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ به صورت‌ ملي‌ و منطقه‌اي‌ تنظيم و پس‌ از طي‌ مراحل بررسي و تصويب‌ در بخشهاي‌ ستادي‌ و واحدهاي‌ تابعه ‌در شهرستانها به‌ اجرا گذاشته مي‌شود، در سالهاي اخير تعداد طرحهاي تحقيقاتي در دست‌ اجرا عبارتست‌ از :

 

سال

1377

1378

1379

1380

1381

تعداد طرح تحقيقاتي

85

95

96

101

107

 

از سال 1378 محورهاي‌ اساسي‌ تحقيقات بهنژادي در قالب‌ 5 پروژه تحقيقاتي‌ تنظيم‌ و بعضاً به ‌مدت 12 سال اجراي‌ آن‌ ادامه خواهد داشت‌.

پروژه كميت‌ و كيفيت چغندرقند ، پروژه بيماري‌ ريزومانيا وكرلي‌ تاپ‌ چغندرقند در ايران : ژنتيك‌، اصلاح‌، بهزراعي‌ و بيوتكنولوژي‌ ، پروژه تنش‌هاي‌ محيطي‌ چغندرقند (شوري‌ و خشكي) در ايران : فيزيولوژي‌، ژنيتك‌، اصلاح‌، بهزراعي‌ و بيوتكنولوژي‌ ،  پروژه‌ بيماريهاي‌ مهم‌ قارچي‌ چغندرقند در ايران‌ (عوامل بيماريزاي‌ برگ‌ و ريشه‌): ژنتيك‌، اصلاح‌، بهزراعي‌، بيوتكنولوژي‌ ،  پروژه بولتينگ‌ در چغندرقند ، پروژه‌ بررسي‌ خصوصيات مهم‌ اگرونومي‌، فيزيولوژيكي و اكولوژيكي‌ چغندرقند در ايران‌ (مصوب ‌1381) .

 

  

بخش تحقيقات چغندر قند كرمانشاه

تاسيس :  سال 1353

 

بخش تحقيقات چغندر قند كرمانشاه در سال 1353 با بكار گيري يك نفر تكنسين اقدام به اجراي طرحهاي تحقيقاتي موسسه متبوع نمود. تا سال 1361 طرحهاي تحقيقاتي در باغ پانصد هكتاري اجراء مي شد. از سال 1360 به بعد با بكار گيري يك نفر كارشناس اجراي طرحهاي تحقيقاتي چغندر قند به ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت منتقل گرديد. تا سال 1367 كرمانشاه به عنوان يكي از ايستگاههاي موسسه محسوب مي گرديد ، ولي از سال 1367 به بعد رسما ايستگاه تحقيقاتي چغندر قند كرمانشاه بصورت يك بخش فعاليت خود را شروع نموده ودر اين راستا اقدام به بكار گيري نيروهاي متخصص گرديد..

تحقيقات انجام شده در اين بخش توسط نيروهاي متخصص وبا تجربه انجام مي گردد كه وضعيت اين نيروها در سال 1383 بشرح زير مي باشد.

 

سال 1383

اعضاء هيئت علمي

كارشناسان

تكنسين ها

نيروهاي خدماتي

همكاري با دانشگاهها

مقالات ارائه   شده در مجلات وسمينارهاي علمي

2

-

2

-

+

20

 

تحقيقات انجام شده در بخش شامل دو قسمت مي باشد :

- تحقيقات در قالب پروژه هاي موسسه كه مسايل كلي را در بر گرفته وتقريبا طرحهاي پيش بيني شده در اين پروژه ها بصورت ملي مي باشد.

- تحقيقات در مورد مشكلات مربوط به چغندر قند در منطقه يا به عبارت ديگر پرداختن به حل معضلات توليد چغندر قند در حوزه عمل كارخانه هاي قند استان كه بعنوان طرحهاي استاني شناخته شده است. تحقيقات ملي واستاني در زمينه هاي بهنژادي و بهزراعي انجام مي گردد.

 تحقيقات بهنژادي:

تحقيقات بهنژادي شامل تهيه ارقام مطلوب از نظر كمي و كيفي و همچنين توليد ارقام مقاوم به آفات و بيماريها ميباشد . در  سالهاي اخير برخي بيماريها بسيار شايع شده و ضرورت دارد ارقامي توليد گردد كه به اين بيماريها متحمل باشند .

 

 

 

 

در منطقه خوزستان و بطور كلي در مناطق گرمسير كه كشت چغندر قند در حال توسعه ميباشد توليد ارقام مقاوم به بولت يا ساقه روي از اولويت خاصي برخوردار مي باشد . مثلا در منطقه كرمانشاه طرحهاي تحقيقاتي در قالب پروژه بيماريهاي خارجي براي تهيه رقم متحمل به سفيدك سطحي در حال انجام است . كه در طي اجرا اين طرحها منابع مقاومت به ميزان خسارت بيماري و ژنتيك مقاومت به بيماري سفيدك سطحي مشخص گرديده است . بعلاوه مقايسه ارقام تجارتي هر ساله در ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت انجام گرديده و پايداري ارقام تعيين مي گردد . با توجه به پايداري ارقام براي هر منطقه رقم خاصي توليد مي گردد.

تحقيقات بهزراعي :

در زمينه بهزراعي نيز طرحهاي تحقيقاتي در بخش اجرا مي گردد كه برخي از اين طرحها در قالب پروژه هاي پيش بيني شده موسسه بوده و برخي طرحهاي ديگر بنا به نياز استان طراحي و اجرا گرديده است . در طرحهاي بهزراعي مسائل مختلفي مانند آب ، تغذيه ، آفات و بيماريها ، مبارزه با علفهاي هرز از اولويت خاصي برخوردار است .

 

در كرمانشاه طرحهاي تحقيقاتي مختلفي بر روي تراكم علفهاي هرز و ميزان خسارت آنها ، تعيين ميزان آب مصرفي با توجه به مسائل اقتصادي ، تاثير عناصر غذايي بر كميت و كيفيت و بيولوژي برخي آفات و بيماريها مطالعه گرديده كه نتايج آنها به صورت گزارشهاي مدون منتشر گرديده است . مسائل بهزراعي بسيار گسترده بوده و بخش عمده اي از عدم موفقيت توليد چغندر قند در بسياري از مناطق مربوط به مسائل بهزراعي بوده و بايستي در جهت رفع اين مشكل فعاليت بسيار زيادي انجام گيرد . بسياري از مسائل بهزراعي در طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي بررسي و مشخص گرديده است ولي زارعين بدون توجه به اين مسائل اقدام به توليد نموده و نتيجتا با عدم موفقيت مواجه ميگردند . در بسياري از مناطق حد بهينه مصرف عناصر غذايي ،  ميزان آب مورد نياز ، كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز بطور دقيق تعيين گرديده ليكن بدليل عدم رعايت دستورالعملهاي تحقيقاتي هميشه با افت عملكرد و كيفيت  مواجه هستيم . بنظر مي رسد كه مشكل عمده پائين بودن توليد بدليل عدم توجه و استفاده از اطلاعات علمي موجود توسط زارعين مي باشد . زارعيني كه از نتايج تحقيقات موجود استفاده مي نمايند هر ساله توليد قابل قبولي داشته و توليد چغندر قند را بطور اقتصادي انجام مي دهند . برخي از يافته هاي تحقيقاتي بخش چغندر قند كرمانشاه را بشرح زير مي توان خلاصه نمود .

1 - دستيابي به منابع مقاومت به بيماري سفيدك سطحي

2 - تعيين مناطق جديد توليد براي كشت چغندر قند پائيزه 

3 - تعيين حد بهينه مصرف آب در استان

4- تعيين زمان مناسب مبارزه با علفهاي هرز چغندر قند

5 - تعيين تراكم مناسب بوته در هكتار

6 - تعيين ژنتيك مقاومت به بيماري سفيدك سطحي

7 - تعيين پايداري ارقام تجارتي

8 - تعيين حد بهينه مصرف برخي عناصر غذايي مانند فسفر وازت  

 بخش تحقيقات چغندر قند علاوه بر فعاليتهاي تحقيقاتي ، فعاليتهاي زير را نيز آنجام مي دهد:

- نظارت بر عيار سنجي كارخانه هاي قند استان طي دوره بهره برداري

- هرساله توليد دو رقم بذر اليت در سطح حدود 4 هكتار در ايستگاه هاي اسلام آباد غرب وماهيدشت

- برگزاري كلاسهاي آموزشي براي كشاورزان ، كارشناسان ومروجان كشاورزي

- پذيرش دو نفر كارآموز در سال

- همكاري با دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي در اجراي طرحهاي تحقيقاتي

- همكاري با بخش كشاورزي كارخانه هاي قند استان

- همكاري با ستاد پيگيري مسائل چغندر قند استان در زمينه توسعه كشت مكانيزه چغندر قند

- همكاري با كميته فني چغندر قند وزارت كشاورزي بصورت شركت مستمر در جلسات

 برنامه هاي آينده :

1- با توجه به اينكه منبع اوليه مقاومت به بيماري سفيدك سطحي ( ژنوتيپ 14442 ) در كرمانشاه بدست آمده است طرحهاي تحقيقاتي بهنژادي بخش ( بجز طرحهاي تحقيقاتي روتين مقايسه ارقام وطرحهاي بهزراعي) به گونه اي هدايت مي گردد كه در آينده نزديك شاهد معرفي رقم مقاوم به بيماري سفيدك سطحي خواهيم بود. اين هدف فعلا با اجراي دو طرح زير در حال انجام است.

- اصلاح ژنوتيپ گرده دهنده 14442 براي مقاومت به بيماري سفيدك سطحي

- اصلاح وتهيه ارقام منوژرم ومولتي ژرم مقاوم به سفيدك سطحي برگ چغندر قند به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي

 

 

 

 

 

 

2- توسعه كشت پائيزه چغندر قند در مناطق استان با استفاده از ارقام مقاوم به بولت يا ساقه روي.

ارقام موجود در مناطقي مانند سرپل ذهاب تست شده اند ولي پاسخ مناسبي نداده اند. اميد است در آينده نزديك شاهد آزاد شدن ارقام مقاوم به بولت براي كشت در اين مناطق باشيم. ارقام موجود در منطقه سومار پاسخ مناسبي داده اند ولي براي توسعه كشت در منطقه سومار نياز به حمايت سازمان جهاد كشاورزي وكارخانه قند اسلام آباد مي باشد.

3- شركت در توليد رقم مقاوم به بيماري ريزومانيا با اجراي بخشي از پروژه توليد رقم مقاوم به اين بيماري

4- افزايش عملكرد در واحد سطح با ترويج وانتقال نتايج تحقيقات به زارعين چغندر كار .

 

 


آدرس هاي تماس

نشانی : كرمانشاه- ميدان سپاه- بلواركشاورز- مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه -بخش تحقيقات چغندر قند

تلفن :

فاكس :

پست الکترونيک :


عكسمقاله

سند

لينك

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0