پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس مرکز

دکتر حسن خمیس آبادی

دکترای تغذیه دام- عضو هیئت علمی 
و

 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع استان کرمانشاه

        
نمابر مرکز : 38370085-083
         
تلفن مستقیم: 38358444-083
 
پست الکترونیک:h.khamisabadi@yahoo.com

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0